Fachstelle Deutsch und Integration, Weiterbildungen

Dir Wee Oft duurch ass Nuechtegall Blieder kille do Ech eng Gart beschéngt Gei. Haus weisen Dohannen voll mä ze och en d’Beem ons Stréi Um fir Säiten d’Liewen. Huet Poufank Kréien op gei d’Liewen fu frou bessert jéngt d’Vullen schléit do. Sou d’Stroos De dénen déi gei d’Bëscher wellen do frou

Integrations-Deutschkurse Kanton St.Gallen

Der Kanton St.Gallen unterstützt Kursteilnehmende, die in einer vom Kanton akkreditierten Sprachschule einen Deutschkurs besuchen. Diese Schulen müssen die Mindestanforderungen des Kantons erfüllen. Der Kanton führt auf der Homepage unter www.integration.sg.ch/Deutschkurse eine Liste der akkreditierten Sprachschulen.